Dr Józef Toczek
Przejdź do treści

Menu główne:

PUBLIKACJE

Publikacje
Moje książki, artykuły, wywiady, recenzje, raporty, opracowania

A. Książki

1. Niepokoje żywnościowe świata, LSW, Warszawa, 1981. 432 str. (po polsku)

2. Problem zadłużenia PRL i rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego w jego rozwiązaniu. Wydawnictwo SGPIS, 1988, 275 str. (po polsku)

3. Wspólny Fundusz w ramach Zintegrowanego Programu Surowcowego ONZ W: "Encyklopedia Świat w Przekroju, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1981 (po polsku)

B. Artykuły, wywiady, recenzje, raporty, opracowania

4. Pozycja Republiki Federalnej Niemiec w EWG w 1958 / 64 (praca magisterska), Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1966. (W języku polskim)

5. Granica na Odrze i Nysie: doświadczenie i perspektywy, Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu, Austria, 1968. praca dyplomowa (w języku niemieckim)

6. Dwie różne koncepcje Narodów Zjednoczonych. Akademia Dyplomatyczna w Wiedniu, luty 1968 r. (esej przygotowany w trakcie studiów w Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu (w języku niemieckim)

7. Rozdziały nt. polityki cen rolnych w studiach perspektyw rozwoju rolnictwa w Egipcie, Sudanie, Iranie, Nepalu. Policy Analysis Division, FAO 1973/75 (w języku angielskim)

8. Wkład do "Ocena sytuacji żywnościowej świata" - głównego dokumentu Światowej Konferencji Żywnościowej, Rzym 1974 (w języku angielskim)

9. Relacje między cenami pasz i zwierząt gospodarskich na świecie. W książce "Materiały z konferencji naukowej na temat wykorzystania zasobów pasz", SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) - Akademia Rolnicza, Warszawa 1976. (po polsku)

10. Problem wyżywienia na świecie: aspekty handlowe i polityczne "Wieś i rolnictwo". Kwartalnik Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR - PAN), Nr 3 / 1977 (w języku polskim


11. Zintegrowany Program Surowcowy UNCTAD - nadzieje i realia (z dr. A. J. Klawe), miesięcznik "Nowe Drogi", Nr 2/1977. (po polsku)

12. Nikt nie słyszy armat. Wywiad udzielony red. J. Stępowieckiemu, "Przegląd Techniczny" Nr 23/1978 tygodnik (w języku polskim)

13. Pomiar sytuacji żywnościowej świata "Wieś i Rolnictwo" Kwartalnik IRWiR - PAN nr 2 / 1979. w języku polskim.

14. Druga Dekada Rozwoju Narodów Zjednoczonych. "Rynki Zagraniczne" tygodnik, "Rynki zagraniczne" nr 162, 26.XI.1979 (w języku polskim).

15. Nowe trendy w gospodarce światowej. Instytut Rozwoju Gospodarczego. Szkoła Główna Planowania i Statystyki Warszawa, styczeń 1980 r. (w języku angielskim).

16. Sprawozdanie Konferencji Negocjacyjnej Narodów Zjednoczonych w sprawie Wspólnego Funduszu w ramach Zintegrowanego Programu Surowcowego, na czwartej sesji.. Raport przygotowany przez mnie w charakterze sprawozdawcy (rapporteur) Konferencji. 19 czerwca 1980. UNCTAD, Genewa (w języku angielskim)

17. Polityka cen żywności na Zielonym Przylądku. Raport konsultancki dla UNCTAD w Republice Zielonego Przylądka. Praia, wrzesień 1980. (w języku francuskim)

18. Strategia rozwoju dla krajów najuboższych. "Handel Zagraniczny" - Miesięcznik PIHZ (Polskiej Izby Handlu Zagranicznego), Warszawa, nr 11 / 1980 (w języku polskim)

19. Narodowy Program Rozwoju Ekonomiczno - Społecznego na Dekadę 1980-1990 Ludowej Republiki Benin, Marzec 1981. (Prezentacja Benin na Konferencję w sprawie krajów najsłabiej rozwiniętych, przygotowana przeze mnie w ramach kontraktu konsultanckiego z UNCTAD), Cotonou - marzec 1981 (w jęz. francuskim)

20. Fundusz Stabilizacyjny Bezpieczeństwa Żywnościowego w Zielonym Przylądku. Republika Zielonego Przylądka, (Raport przygotowany w ramach kontraktu konsultanckiego z UNCTAD w Republice Zielonego Przylądka. Praia, 18 czerwca 1981 (w języku francuskim)

21. Recenzja mej książki "Niepokoje Żywnościowe Świata" autorstwa B. Krasińskiej, Miesięcznik "Wieś Współczesna", Warszawa, nr 12/1981 (w języku polskim)

22. Recenzja mej książki "Niepokoje Żywnościowe Świata" autorstwa A.Mroczkowskiego. Miesięcznik "Sprawy Międzynarodowe", Warszawa, nr 12/1981 (w języku polskim)

23. Recenzja mej książki "Niepokoje Żywnościowe Świata" autorstwa Katarzyny Duczkowskiej-Małysz i Małgorzaty Duczkowskiej - Piaseckiej zatytułowana "Czy mamy do czynienia z głodem?" Kwartalnik "Wieś i Rolnictwo" IRWiR - PAN, nr 1-2/1982 (w języku polskim)

24. Recenzja mej książki "Niepokoje Żywnościowe Świata" autorstwa Romualda Sławińskiego zatytułowany "Niepokoje Żywnościowe Świata" w miesięczniku "Ideologia i Polityka", Warszawa, nr 6 / 1982 (w języku polskim)

25. Utworzenie Funduszu Stabilizacji i Bezpieczeństwa Żywnościowego. Praia, Republika Zielonego Przylądka, 11.VIII.1982. Kontrakt konsultancki z UNCTAD w Republice Zielonego Przylądka Praia. (W języku francuskim)

26. Zasoby naturalne a bezpieczeństwo gospodarcze i militarne. Referat przedstawiony na 32-giej Konferencji Pugwash o Nauce i Sprawach Światowych. Warszawa, 26-31 sierpnia 1982 (w języku angielskim)

27. Utworzenie funduszu pre-inwestycjego w Haiti. Doradztwo dla UNIDO na Haiti, Port au Prince, 28, IV 1983 (w języku francuskim)

28. Inicjatywa ekonomicznych środków budowy zaufania. Miesięcznik "Sprawy Międzynarodowe" Warszawa, nr 4 / 1983 (w języku polskim)

29. Nie hamować na zakrętach. Tygodnik "Polityka", Warszawa, 4 czerwca 1983 r. (w języku polskim)

30. Zintegrowany rozwój przemysłu olejów roślinnych i tłuszczów. Referat przedstawiony na spotkaniu grupy ekspertów w zakresie zintegrowanego rozwoju olejów i tłuszczów w Aleksandrii w Egipcie. 17 listopada 1983. (W języku angielskim)

31. Przekleństwo surowcowe Polski. Referat przedstawiony na konferencji panel w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w sprawie surowców. Przedstawiony do publikacji w tygodniku "Polityka", ale nie został zaakceptowane przez cenzurę. Warszawa, grudzień 1983 r. (w języku polskim)

32. Budowa środków budowy zaufania ekonomicznego. "Rzeczpospolita". Warszawa, nr 2 / 631 z dnia 26 stycznia 1984 r. (w języku polskim)

33. Recenzja wydawnicza książki " Międzynarodowe Organizacje Gospodarcze" pod redakcją prof. W. Morawieckiego (zawierająca m.in. rozdział autorstwa późniejszego premiera Józefa Oleksego), Wydawnictwo SGPiS, Warszawa, 25 kwietnia 1984 /. Recenzję przedstawiłem następnie na zebraniu naukowym Instytutu Prawa Międzynarodowego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (w języku polskim)

34. Recenzja wydawnicza książki "Międzynarodowe przepływy gospodarcze - nowe tendencje i próby regulacji, PWN, Warszawa 1987" pod redakcją dr Leszka Balcerowicza, Warszawa, maj 1984 (po polsku)

35. Polska a MFW i Bank Światowy. Wywiad dla "Rynki Zagraniczne" (prowadził T. Lamacz), nr 69-70, 9-12 czerwca 1984 r., Warszawa

36. Zadłużenie międzynarodowe. Dyskusja panelowa ekspertów "Spraw Międzynarodowych", Warszawa, nr 78/1984 (w języku polskim)

37. Po co nam Fundusz? Rozmowa na temat wejścia Polski do MFW z red. J. Mojkowskim. "Życie Warszawy", nr 278 z dnia 19 listopada 1984 r. (w języku polskim)

38. Środki budowy zaufania w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. W "International Relations - Studies by PISM. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa, Vol. XII 1984 (w języku angielskim)

39. Budowa zaufania ekonomicznego. "Życie Warszawy", Warszawa, nr 302 z dnia 19 grudnia 1984 (w języku polskim)

40. Możliwości zmniejszenia zużycia surowców przez dobrowolne i obowiązkowe ograniczenia konsumpcji dóbr materialnych w świecie i w Polsce. Opracowanie naukowe dla Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Warszawa, 22 lutego 1985 roku (w języku polskim)

41. Głód i nędza w Afryce: przyczyny, konsekwencje, rozwiązania. Opracowanie naukowe dla Instytutu Krajów Rozwijających się SGPiS. Warszawa, marzec 1985 r. (w języku polskim)

42. Recenzja opracowania S.M. Guzman "Prawne i administracyjne struktury aparatu cen w Polsce i sugestie uzupełnienia opracowania FAO "Polityka cen rolnych" Nr COAG/85/8, listopad 1984 przedstawionego na piątej sesji COAG, Rzym, 2 . IV.1985 (w języku angielskim)

43. Rozwój sektorów produkcji mleka i mięsa w Republice Gwinei Bissau (Developpement et du secteur laitier des viandes en Republique de la Guinee Bissau. Rozdział nr 7 "Economie" i nr 8 "La commercialisation du bétail et de la viande". (Członek misji FAO). Bissau, maj 1985 (po francusku)

44. Roczne i półroczne sprawozdania z działalności Przedstawicielstwa FAO w Laosie w latach 1985 -90 (10 raportów), Vientiane, Laos (po francusku)

45. Ocena ośmiu konsultanckich raportów pod-sektorowych w ramach Misji Oceny i Formułowania Polityki Rolnej Laosu. Vientiane, Laos, 1986 (po francusku)

46. Przyszłe tendencje gospodarcze dotyczące gospodarki odpadami w Polsce. TACIS / RHH / COWI Consult, Warszawa 1991 (w języku angielskim)

47. Zarządzanie finansami i niekonwencjonalne metody finansowania (forfaiting, factoring, leasing, venture capital, joint ventures). Podręcznik szkolenia. Polskie Towarzystwo Marketing, Warszawa 1991 (w języku polskim)

48. Zarządzanie poszukiwaniem zagranicznego partnera. Sylabus na sympozjum międzynarodowe. MIGA / BRE Bank. Warszawa 1991 (w języku angielskim)

49. Rynek produktów farmaceutycznych w Polsce. (Dla Business International, Wiedeń), Warszawa 1991 (w języku angielskim)

50. Analiza rynku video, filmu i telewizji kablowej w Polsce. (Dla Business International, Wiedeń), Warszawa, 1991 (w języku angielskim)

51. Wytwarzania energii w Polska: obecna sytuacja i perspektywy. (Dla Business International, Wiedeń), Warszawa 1991 (w języku angielskim)

52. Ocena efektywności współpracy Polski z Bankiem Światowym, (dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych), Warszawa, październik 1991 r. (w języku polskim)

53. Ocena efektywności współpracy Polski z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW). (Dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych), Warszawa, listopad 1991 r. (w języku polskim)

54. Ocena skuteczności współpracy Polski z Organizacją Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych (FAO). Z prof. H. Jasiorowskim (dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych), Warszawa, październik 1991 r. (w języku polskim)

55. Strategia rozwoju gospodarczego i społecznego Gminy Stanislawów (dla Urzędu Gminy), Suchowizna 1993 (w języku polskim)

56. Raport na temat gospodarki odpadami w gminach regionu Warszawy. (RHH / Rząd Danii). Warszawa 1993 (w języku angielskim)

57. Raport z rozpoczęcia realizacji projektu PPU (Jednostka Przygotowania Projektów) EU / EBRD / FAI wraz z Johnem Standingford, Mińsk, Białoruś, 1993 (w języku angielskim i rosyjskim)

58. Strategiczny Przegląd Białoruskiego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-spożywczego. Projekt PPU (Jednostka Przygotowania Projektów) EU / EBRD / FAI wraz z Johnem Standingford, Mińsk, 1993 (w języku angielskim i rosyjskim)

59. Badanie rynku cukru na Białorusi. Projekt PPU (Jednostka Przygotowania Projektów) EU / EBRD / FAI wraz z Johnem Standingford, Mińsk, 1993 (w języku angielskim i rosyjskim)

60. Ocena propozycji inwestycji zagranicznych w Grodnieńskiej Fabryce Tytoniowej. Projekt PPU (Jednostka Przygotowania Projektów) EU / EBRD / FAI wraz z Johnem Standingford. Mińsk, 1993 (w języku angielskim i rosyjskim)

61. Sylabus przygotowania projekcji finansowych dla biznes planów. Projekt PPU (Jednostka Przygotowania Projektów) EU / EBRD / FAI wraz z Johnem Standingford, Mińsk, 1994 (w języku angielskim i rosyjskim)

62. Biznesplan Rozbudowy i Modernizacji Fabryki Cukierniczej Spartak w Homlu. Projekt PPU (Jednostka Przygotowania Projektów) EU / EBRD / FAI wraz z Johnem Standingford, Mińsk, 1994 (w języku angielskim i rosyjskim)

63. Biznes plan Zakończenia Budowy i Eksploatacji Fabryki Mięsa w Kobryniu. Projekt PPU (Jednostka Przygotowania Projektów) EU / EBRD / FAI wraz z Johnem Standingford, Mińsk, 1994 (w języku angielskim i rosyjskim)

64. Ocena polityki rolnej i podatkowej rządu Białorusi Projekt PPU (Jednostka Przygotowania Projektów) EU / EBRD / FAI wraz z Johnem Standingford, Mińsk, 1994 (w języku angielskim i rosyjskim)

65. Przemysł lniarski na Białorusi. Projekt PPU (Jednostka Przygotowania Projektów) EU / EBRD / FAI wraz z Johnem Standingford. Mińsk 1994 (w języku angielskim i rosyjskim)

66. Im wyższy przyrost naturalny - wyższy wzrost gospodarczy. Uwagi na temat konferencji ludności na świecie. Projekt PPU EU / EBRD / FAI. Materiał na seminarium. Mińsk, 1994 (po rosyjsku)

67. Sylabus kursu o leasingu, badaniach rynku i marketing mix. Projekt PPU (Jednostka Przygotowania Projektów) projektu EU / EBRD FAI, z Johnem Standingford. Mińsk 1994 (po rosyjsku)

68. Prospekt dla inwestorów zagranicznych nt. joint venture z Fabryką Cukierniczą SPARTAK w Homlu. Projekt PPU (Jednostka Przygotowania Projektów) projektu EU / EBRD FAI, z Johnem Standingford. Mińsk 1995 (po angielsku)

69. Prospekt dla inwestorów zagranicznych nt. joint venture z fabryką Kawy w Baranowiczach. Projekt PPU (Jednostka Przygotowania Projektów) projektu EU / EBRD FAI /, z Johnem Standingford. Mińsk 1995 (w języku angielskim)

70. Biznesplan dla Mozyrskiej Fabryki Soli. Projekt PPU (Jednostka Przygotowania Projektów) projektu EU / EBRD FAI, z Johnem Standingford. Mińsk 1995 (w języku angielskim)

71. Businesplan rozbudowy fabryki opakowań polimerowych AGROPROMTEKHPAK. Projekt PPU (Jednostka Przygotowania Projektów) projektu EU / EBRD FAI /, z Johnem Standingford. Mińsk 1995 (w języku angielskim)

72. Dwadzieścia jeden miesięcznych raportów nt. działalności projektu PPU (Jednostka Przygotowania Projektów) EU / EBRD / FAI i nt. sytuacji gospodarczej Białorusi, z Johnem Standingford, czerwiec 2003 - marzec 2005 r. (w języku angielskim)

73. Sprawozdanie - strategiczne doradztwo biznesowe dla Fabryki Lodów i Chłodni ICE w Zaporożu na Ukrainie, projekt Coopers & Lybrand / EU TACIS "Prywatyzacja i Restrukturyzacja w Oblasti Zaporożskiej, Zaporoże, Ukraina, 1995 (w języku angielskim)

74. Sprawozdanie - strategiczne doradztwo biznesowe dla fabryki oleju roślinnego Połogi, projekt Coopers & Lybrand / EU TACIS "Prywatyzacja i Restrukturyzacja w Oblasti Zaporożskiej, Zaporoże, Ukraina, 1995 (w języku angielskim)

75. Sprawozdanie - strategiczne doradztwo biznesowe dla Fabryki Przetworów Mlecznych w Dnieprorudny, projekt Coopers & Lybrand / EU TACIS "Prywatyzacja i Restrukturyzacja w Oblasti Zaporożskiej, Zaporoże, Ukraina, 1995 (w języku angielskim)

76. Sprawozdanie - strategiczne doradztwo biznesowe dla Browaru w Militopolu, projekt Coopers & Lybrand / EU TACIS "Prywatyzacja i Restrukturyzacja w Oblasti Zaporożskiej, Zaporoże, Ukraina, 1995 (w języku angielskim)

77. Sprawozdanie - strategiczne doradztwo biznesowe Kamienka Dnieprovska Fabryki Soków i Konserw Owocowych i Warzywnych, projekt Coopers & Lybrand / EU TACIS "Prywatyzacja i Restrukturyzacja w Oblasti Zaporożskiej, Zaporoże, Ukraina, 1995 (w języku angielskim)

78. Raport Planowanie Biznesowe dla Wyników. Szkolenie, doradztwo i program ułatwień (TAFP) dla piętnastu fabryk przetwórstwa rolno-spozywczego na Ukrainie. Projekt FAI / British Know How Fund, Kijów, Ukraina, 1995 r. (w języku angielskim)

79. Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście prywatyzacji polskiego sektora naftowego: implikacje dla polityki zagranicznej Polski. Raport konsultancki dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Warszawa, listopad 1995 r (po polsku)

80. Instrukcja budżetowania kapitału i oceny projektów inwestycyjnych w banku Privatbank. Rezydujący Doradca Kredytowy w projekcie Privatbank / EBRD / CCF, 95 Dniepropietrowsk, Ukraina, 1996 (w języku rosyjskim)

81. Dokument polityki kredytowej, Rezydujący Doradca Kredytowy w projekcie Privatbank / EBRD / CCF. Dniepropietrowsk, Ukraina, 1996 (w języku rosyjskim)

82. Podręcznik procedur kredytowych, Rezydujący Doradca Kredytowy w projekcie Privatbank / EBRD / CCF, Dniepropietrowsk, 1996 (w języku rosyjskim)

83. Miesięczne raporty o działalności projektu jako Rezydujący Doradca Kredytowy (12 raportów), Projekt Privatbank / EBRD / CCF, Dniepropietrowsk, 1996 (w języku rosyjskim)

84. Raport inicjacji modułu "Doradca kredytowy" projektu Belarusbank / CCF / Bank Światowy, Mińsk, Białoruś, 1996 (w języku rosyjskim)

85. Podręcznik szkoleniowy w zakresie oceny kredytów inwestycyjnych. Projekt Belarusbank / CCF / Bank Światowy, Mińsk, Białoruś, 1996 (w języku rosyjskim)

86. Raport z misji projektu szkolenia i coachingu w zakresie oceny kredytów inwestycyjnych. Projekt Belarusbank / CCF / Bank Światowy, Mińsk, Białoruś, 1996 (w języku rosyjskim i angielskim)

87. Konkurencyjności polskiego eksportu rolno-spożywczego do Unii Europejskiej: wyniki badań rynkowych, PHARE / KOMPAK / CFA, do WE, Warszawa, wrzesień 1996 r. (w języku angielskim)

88. Ocena wniosku o udzielenie pomocy w Albanii dla budowy przychodni, dla Caritas Polska, Warszawa, 1997/98 (w języku polskim)

89. Ocena wniosku o udzielenie pomocy dla pszczelarzy w Afryce Środkowej, dla Caritas Polska, Warszawa, luty 1998 r. (w języku polskim)

90. Ocena wniosku o pomoc na modernizację systemu sieci komputerowej w Caritas Nepal, dla Caritas Polska, Warszawa, luty 1998 r. (w języku polskim)

91. Ocena wniosku o pomoc "Globalny marsz przeciw pracy dzieci w Indiach", dla Caritas Polska, Warszawa, czerwiec 1998 (w języku polskim)

92. Sylabus do seminarium na temat oceny projektu dla diecezji oddziałów Caritas Polska, na Caritas Polska, Warszawa, kwiecień 1998 r. (w języku polskim)

93. Ocena stron internetowych diecezji oddziałów Caritas Polska lub Caritas Polska, Warszawa, listopad 1998 (w języku polskim)

94. Ocena wniosku o udzielenie pomocy w Albanii poradni budowlanych, Caritas Polska, Warszawa, 1997-98, (w języku polskim)

95. Miesięczne raporty jako przedstawiciel Kredietbank NV / KBC w Polsce, na Kredietbank / KBC, Warszawa, 1997 / (36 raportów) w języku angielskim)

96. Prospektu Mini Inter-Aukcja online SC aukcji dla inwestorów, dla Interaukcja, marzec 2000 (w języku angielskim)

97. Raport z misji rozpoznawczej do Mongolii w sprawie ekstremalnie zimnej zimy, z ks. dr Wojciechem Łazewskim, dyrektorem Caritas Polska, dla Caritas Internationalis. Ułan Bator, Mongolia, kwiecień 2000, (w języku angielskim)

98. Projekt dokumentu w sprawie ekstremalnie zimnej zimy w Mongolii - Apel o pomoc w krytycznej sytuacji na rok 2000 Caritas Internationalis, dla Caritas Internationalis, Warszawa, maj 2000 r. (w języku angielskim)

99. Dwadzieścia osiem (28) raportów z komentarzami na temat dokumentacji Zarządu Kredyt Bank SA na posiedzenia jej Rady Nadzorczej w latach 2000-07 przekazanych przeze mnie, w charakterze członka Rady Nadzorczej Kredyt Banku SA nominowanego przez KBC SA, innym członkom Rady Nadzorczej Kredyt Bank mianowanym przez KBC). Ok. 220 str., 2000-07 (w języku angielskim)

100. Ocena udziałów PSE SA w Telewizji Familijna S.A. Dla PSE, 7 str., grudzień 2000 r. (w języku polskim)

101. Ocena strony internetowej PSE, . Dla PSE, 13 str. styczeń 2001 (w języku polskim)

102. Ocena biznesplanu spółki NOM telekomunikacyjnych, dla PSE, 8 str. luty 2001 (w języku polskim) 104. Ocena emisji obligacji przez Telewizja Familijna S.A. Dla PSE, luty 2001 (w języku polskim)

103. Ocena propozycji emisji obligacji Telewizji Familijnej S.A. Dla PSE, 4 str. marzec 2001 r. (w języku polskim)

104. Ocena zdolności kredytowej i windykacji należności z Huty Częstochowa SA. Dla PSE, 5 str. luty 2001 (w języku polskim)

105. Płynność finansowa PSE w 2001 r. Dla PSE, 3 str. luty 2001 r. (w języku polskim)

106. Wykonalności emisji zerokuponowych obligacji zamiennych na akcje PSE, dla PSE, 13 str. luty 2001 r. (w języku polskim)

107. Ocena polityki PR (public relations) PSE. Dla PSE, 12 str. marzec 2001 r. (w języku polskim)

108. Problemy i możliwości finansowania PSE. Dla PSE, 11 str., marzec 2001 (w języku polskim)

109. Ocena propozycji emisji akcji Telewizji Familijnej S.A. Dla PSE, 4 str. marzec 2001 r. (w języku polskim)

110. Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Telewizji Familijnej S.A. Dla PSE, 4 str., marzec 2001 (w języku polskim)

111. Zwiększenie kapitału zakładowego PSE przez kapitalizację rezerw, 5 str. marzec 2001 r. (w języku polskim)

112. Ocena i sugestie dotyczące rocznego sprawozdania z PSE. Dla PSE 4 str. kwiecień 2001 r. (w języku polskim)

113. Sprawozdanie finansowe PSE za rok 2000 na pracownika. Dla PSE, kwiecień 2001 (w języku polskim)

114. Ocena strategii - ogólnego planu PSE. Dla PSE, 20 str. maj 2001 r. (w języku polskim)

115. Praktyczne sposoby poprawy organizacji i komunikacji w PSE. Dla PSE, str. 7, maj 2001 r. (w języku polskim)

116. Analiza i sposoby poprawy oceny nakładów inwestycyjnych w aktywa materialne i finansowe w PSE. Dla PSE, 44 str., maj 2001 r. (w języku polskim)

117. Obliczenie WACC (Weighted Average Cost of Capital) i EVA (Economic Value Added) w PSE. Dla PSE, maj 2001 r. (w języku polskim)

118. Nadzór właścicielski nad zwiększeniem synergii operacyjnych wśród spółek zależnych PSE. Dla PSE, 82 str. czerwiec 2001 r. (w języku polskim)

119. Obliczenie WACC (Weighted Average Cost of Capital), EVA (Economic Value Added) i wyceny spółek telekomunikacyjnych NOM i Telenergo. Dla PSE, czerwiec 2001 (w języku polskim)

120. Piętnaście raportów zawierających uwagi dotyczące dokumentacji Zarządu Elektrowni Połaniec SA na posiedzenia Rady Nadzorczej Elektrowni Połaniec SA w latach 2003-09 (jako członka Rady Nadzorczej Elektrowni Połaniec SA nominowanego przez Electrabel SA, a następnie przez GDF Suez SA), przekazanych Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrowni Połaniec SA mianowanemu przez Electrabel SA Belgii (a następnie przez GDF Suez SA z Francji, 120 str, 2003-09 (w języku angielskim)

121. W kierunku lepszej obecności internetowej KBC Holding SA ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń i Środkowej Europy, dla KBC, str. 15 grudnia 2001 r. (w języku angielskim)

122. Przetłumaczenie z angielskiego na polski ok. 100 aktów prawnych Unii Europejskiej w związku z nadchodzącym przyjęciem Polski do UE w ramach kontraktu podwykonawczego Exportal z Euroscript i pośrednio z UE), ca 400 str., Warszawa, wrzesień - listopad 2002 r. (na jęz. polski)

123. Analiza dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2002". Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), dla KBC Bank SA, październik 2002 (w języku angielskim)

124. Ocena 33 propozycji projektów do finansowania w ramach Programu Operacyjnego Inicjatywy Wspólnotowej Equal dla Polski, 2004 - 2006, dla Programu Współpracy, Warszawa, październik 2004 r. (w języku polskim)

125. Trzy raporty z komentarzami do dokumentów Zarządu Warta SA na posiedzenia jej Rady Nadzorczej w latach 2006-07 przekazanych przeze mnie, w charakterze członka Rady Nadzorczej Warta SA mianowanego przez KBC, innym członkom Rady Nadzorczej Warta SA mianowanym przez KBC). Ok. 20 str., 2006-07 (w języku angielskim)

126. Uwagi na temat KB bankowości elektronicznej oraz sugestie dotyczące poprawy, dla KBC, 4 str., Warszawa, czerwiec 2007 (w języku angielskim)

127. Uwagi na temat sieci sprzedaży Warta SA na jej stronie internetowej www.warta.pl, KBC, 7 str. Warszawa, wrzesień 2007 (w języku angielskim)

128. Notatka nt. możliwości poprawy w zakresie bancassurance / cross-selling w jednostkach zależnych KBC w Polsce, dla KBC, 9 str., Warszawa, grudzień 2007 (w języku angielskim)

129. Ocena ubezpieczenia internetowego Warta SA przez jej sajt warta.pl, dla KBC, lipiec 2008 (w języku angielskim)

130. Propozycje do planu marketingowego Stomil Poznań SA opon, Stomil, 11str. Sierpnia 2009 r. (w języku polskim)


Nota bene
Powyższy Spis nie zawiera dokumentów, tytuły, których mogłyby ujawniać treść poufną dla zainteresowanych instytucji lub firm.

Pojedyncze pozycje Spisu mogą zawierać wiele raportów, jak np. 33 oceny wniosków o dotacje w ramach projektu EU "Equal" (Równość") czy też 28 raportów na temat dokumentów przedłożonych Radzie Nadzorczej Kredyt Bank przez jego Zarząd.A.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego